SZKOLENIA

SZKOLENIA

  ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ W 2014 ROKU
ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ W 2013 ROKU

 ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ W 2011 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ W 2010 ROKU

 

AKTUALNOŚCI


Organizacja szkoleń jest realizowana przez powiatowy urząd pracy we współpracy z pracodawcami krajowymi, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami egzaminującymi, organizatorami studiów podyplomowych i instytucjami dialogu społecznego.

I  Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone     przeprowadzenie szkoleń, powiatowy urząd pracy uwzględnia:

a)   dostosowanie zakresu szkolenia do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje;

b)   jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych;

c)    certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową;

d)   dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia;

e)   dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia,
z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia;

f)     rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji;

g)   koszty szkolenia;

h)   sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia.

II Program szkolenia przygotowany przez instytucję szkoleniową powinien zawierać:

  • nazwę i zakres szkolenia;
  • czas trwania i sposób organizacji szkolenia;
  • wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;
  • cele szkolenia;
  • plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej; 
  • opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; 
  • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; 
  • przewidziane sprawdziany i egzaminy. 

III  Starosta ustala kryteria wyboru instytucji szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia w taki sposób, aby zapewnić najwyższą jakość szkolenia przy najbardziej konkurencyjnej cenie.

Z CHWILĄ URUCHOMIENIA PROCEDURY WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ UP ZOSTANIE UMIESZCZONE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI SZKOLENIOWEJ W CELU ROZPOZNANIA CEN NA RYNKU SZKOLENIOWYM.

 

Zapraszamy do współpracy

 

Sporządziła: Anna Osowska