STYPENDIUM SZKOLENIOWE

 

STYPENDIUM SZKOLENIOWE

Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie przysługuje w okresie jego odbywania stypendium.

Wysokość stypendium


Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120 % zasiłku, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku. 

Bezrobotny, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą ma prawo do jego ukończenia bez konieczności ponoszenia kosztów tego szkolenia. W takim przypadku przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia.

Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.


Kiedy stypendium nie przysługuje?

Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Ważne!

Za okres udokumentowanej niezdolności do pracy przypadającej w okresie odbywania szkolenia, bezrobotny zachowuje prawo do stypendium po przedstawieniu zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach (druk ZUS ZLA). 

Podstawa prawna:

  1. Art 41 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 149 z późn. zm.) 
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 136, poz.1118).
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1999 r. nr 65 poz. 741ze zm.).

 

Opracował:
Alicja Pietrza