STYPENDIUM STAŻOWE

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium.

Wysokość stypendium

W 2009r. wysokość stypendium w okresie odbywania stażu wynosi:

                          1)od dnia 01.02.-31.05.2009r.-773zł
                          2) od dnia 01.06.-31.12.2009r.- 791zł

Od 2010r. wszystkim bezrobotnym uczestnikom stażu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku.

Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.

Ważne!

Za okres udokumentowanej niezdolności do pracy przypadającej w okresie odbywania stażu, bezrobotny zachowuje prawo do stypendium po przedstawieniu zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach (druk ZUS ZLA).

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła stażu, jest obowiązana do zwrotu kosztów stażu (koszty badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do odbycia stażu) z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia stażu było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 


Podstawa prawna:

Art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(jednolity tekst Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.).