POŚREDNICTWO PRACY

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami) pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy
w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.

Pośrednictwo pracy realizowane jest nieodpłatnie na zasadach:

 • dostępności usług dla poszukujących pracy i pracodawców,

 • dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy,

 • jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy,

 • równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy
  w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć,
  wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

Pośrednictwo pracy zajmuje się:

 • pozyskiwaniem pracodawców

 • obsługą ofert zatrudnienia

 • usługami dla poszukujących pracy